spawn-fcgi kilka instancji, różne konfiguracje

Kiedy mamy kilka skryptów mających działać jako fast cgi które wymagają odrębnych uprawnień i konfiguracji, napotkamy na kłopot.
php-fpm można uruchomić z wieloma konfiguracjami jednocześnie, dowolnie według potrzeb, niestety obsługuje tylko skrypty php. Do uruchamiania innych skryptów fcgi najczęściej stosowany jest spawn-fcgi. Jego wadą jest to że ma on jedną domyślną konfigurację. Możemy go wywoływać z wiersza poleceń ale wtedy tracimy kontrolę nad procesem. Możemy zmienić ten stan w prosty sposób :

Najpierw kopiujemy domyślną konfigurację :

cp /etc/sysconfig/spawn-fcgi /etc/sysconfig/spawn-fcgi2

Teraz edytujemy plik według naszych potrzeb np :

Domyślny plik ( używany przez perl z uprawnieniami użytkownika nginx. )

/etc/sysconfig/spawn-fcgi

# You must set some working options before the "spawn-fcgi" service will work.
# If SOCKET points to a file, then this file is cleaned up by the init script.
#
# See spawn-fcgi(1) for all possible options.
#
# Example :
#SOCKET=/var/run/php-fcgi.sock
#OPTIONS="-u apache -g apache -s $SOCKET -S -M 0600 -C 32 -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- /usr/bin/php-cgi">

FCGI_SOCKET=/var/run/fcgiwrap.socket
FCGI_PROGRAM=/usr/local/sbin/fcgiwrap
FCGI_USER=nginx
FCGI_GROUP=nginx
FCGI_EXTRA_OPTIONS="-M 0700"
OPTIONS="-u $FCGI_USER -g $FCGI_GROUP -s $FCGI_SOCKET -S $FCGI_EXTRA_OPTIONS -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- $FCGI_PROGRAM"

 

Oraz nasz nowy edytowany z myślą o użyciu przez munina ( program do monitorowania pracy systemu )

/etc/sysconfig/spawn-fcgi2

# You must set some working options before the "spawn-fcgi" service will work.
# If SOCKET points to a file, then this file is cleaned up by the init script.
#
# See spawn-fcgi(1) for all possible options.
#
# Example :
#SOCKET=/var/run/php-fcgi.sock
#OPTIONS="-u apache -g apache -s $SOCKET -S -M 0600 -C 32 -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- /usr/bin/php-cgi"

FCGI_SOCKET=/var/run/munin/fastcgi-graph.sock
FCGI_PROGRAM=/var/www/cgi-bin/munin-cgi-graph
FCGI_USER=munin
FCGI_GROUP=munin
FCGI_EXTRA_OPTIONS="-M 0700"
OPTIONS="-U nginx -u $FCGI_USER -g $FCGI_GROUP -s $FCGI_SOCKET -S $FCGI_EXTRA_OPTIONS -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi2.pid -- $FCGI_PROGRAM"

 

Musimy zwrócić szczególna uwagę na plik w którym zapisywany jest pid /var/run/spawn-fcgi2.pid musi się on różnić od tego w oryginalnym pliku

Nastepnie kopiujemy plik /etc/ini.d/spawn-fcgi

cp /etc/ini.d/spawn-fcgi /etc/ini.d/spawn-fcgi2

i edytujemy nowy plik :

#!/bin/sh
#
# spawn-fcgi  Start and stop FastCGI processes
#
# chkconfig:  - 80 20
# description: Spawn FastCGI scripts to be used by web servers

### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start: $local_fs $network $syslog $remote_fs $named
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop: 0 1 2 3 4 5 6
# Short-Description: Start and stop FastCGI processes
# Description:    Spawn FastCGI scripts to be used by web servers
### END INIT INFO

# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions

exec="/usr/bin/spawn-fcgi"
prog="spawn-fcgi2"
config="/etc/sysconfig/spawn-fcgi2"

[ -e /etc/sysconfig/$prog ] && . /etc/sysconfig/$prog

lockfile=/var/lock/subsys/$prog

start() {
  [ -x $exec ] || exit 5
  [ -f $config ] || exit 6
  echo -n $"Starting $prog: "
  # Just in case this is left over with wrong ownership
  [ -n "${SOCKET}" -a -S "${SOCKET}" ] && rm -f ${SOCKET}
  daemon "$exec $OPTIONS >/dev/null"
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
  return $retval
}

stop() {
  echo -n $"Stopping $prog: "
  killproc $prog
  # Remove the socket in order to never leave it with wrong ownership
  [ -n "${SOCKET}" -a -S "${SOCKET}" ] && rm -f ${SOCKET}
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
  return $retval
}

restart() {
  stop
  start
}

reload() {
  restart
}

force_reload() {
  restart
}

rh_status() {
  # run checks to determine if the service is running or use generic status
  status $prog
}

rh_status_q() {
  rh_status &>/dev/null
}

case "$1" in
  start)
    rh_status_q && exit 0
    $1
    ;;
  stop)
    rh_status_q || exit 0
    $1
    ;;
  restart)
    $1
    ;;
  reload)
    rh_status_q || exit 7
    $1
    ;;
  force-reload)
    force_reload
    ;;
  status)
    rh_status
    ;;
  condrestart|try-restart)
    rh_status_q || exit 0
    restart
    ;;
  *)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload}"
    exit 2
esac
exit $?

 

Jedynymi zmianami jakie musimy w nim wprowadzić jest zamiana linii :

prog="spawn-fcgi"
config="/etc/sysconfig/spawn-fcgi"

 

na :

prog="spawn-fcgi2"
config="/etc/sysconfig/spawn-fcgi2"

 

Ostatnie co musimy zrobić to dodać nowy skrypt startowy poprzez chkconfig w centos/RHEL lub rc-update w Debian/Ubuntu

W centosie :

chkconfig add /etc/init.d/spawn-fcgi2
chkconfig –level 0356 spawn-fcgi on

Gotowe :-)
Mamy teraz dwa różne spawn-fcgi z niezależną od siebie konfiguracją.